Civil Engineering CMU

การตรวจสอบอาคาร

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การสำรวจสมรรถภาพอาคารต้านทานแผ่นดินไหวขั้นต้นโดยวิธีสังเกตด้วยตาอย่างรวดเร็ว

Rapid Visual Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวธนิดา ไชยมงคล
ชื่อผู้แต่ง: 
นายยศวดี ยศปัน
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ
ปีการศึกษา: 
2552