Civil Engineering CMU

มาตรฐาน ว.ส.ท.

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบฐานรากเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง

Computer Program for Pile Footing Reinforced Concrete Design (Strength Design Method: SDM)
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ภัค ธีระแนว
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ศุภศิลป์ กุลเม็ง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. สมบูรณ์ องค์มหัทมงคล
ปีการศึกษา: 
2553