Civil Engineering CMU

โต๊ะเขย่า

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การวัดการตอบสนองทางพลวัตและการจำลองคลื่นแผ่นดินไหวสำหรับแบบจำลองโครงสร้างอาคารบนโต๊ะเขย่า

Dynamic Response Measurement and Earthquake Simulation for Structural Model on Shake Table
ชื่อผู้แต่ง: 
นายธนูศักดิ์ อุ่นชาติ
ชื่อผู้แต่ง: 
นายพิทักษ์ชัย ท้าวทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ธนวัช โพคะรัตน์ศิริ
ปีการศึกษา: 
2553