Civil Engineering CMU

ความชื้น

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การประมาณ ความชื้นที่เหมาะสม และ ค่าความหนาแน่นแห้ง สำหรับการบดอัดดิน

Estimating Optimum Water Content and Maximum Dry Unit Weight For Compaction Clays
ชื่อผู้แต่ง: 
นายณัฐปคัลภ์ ไกรกิจราษฎร์
ชื่อผู้แต่ง: 
นายสิทธิพงศ์ พร้อมเพรียง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ. เดชาวุธ จารุตามระ
ปีการศึกษา: 
2553