Civil Engineering CMU

ราคา

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การเปรียบเทียบราคาโครงสร้างเสา คานและพื้น สำหรับอาคารสำนักงาน

ชื่อผู้แต่ง: 
นาย อิศราพงษ์ สุขสุนันท์
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย อิสรา ธงไชย
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. อนิรุทธ์ ธงไชย
ปีการศึกษา: 
2553