Civil Engineering CMU

ก่อสร้าง

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การศึกษาแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพงานก่อสร้าง

ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ชัยพฤกษ์ เสถียรศักดิ์พงศ์
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย พิพัฒน์ ปฏิพัทธ์ปถวี
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ไพศาล จั่วทอง
ปีการศึกษา: 
2555
คำสำคัญ:

ปัญหาและสาเหตุที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง

Problem and cause that affect the delay in Construction Projects
ชื่อผู้แต่ง: 
นายกานต์ภท เจริญชัยวัฒน์
ชื่อผู้แต่ง: 
นายภัทรศิริ ไศละสูต
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ไพศาล จั่วทอง
ปีการศึกษา: 
2555
คำสำคัญ:

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่

Risk Analysis of Large Building Construction
ชื่อผู้แต่ง: 
ณัครินทร์ มณีวรรณ
ชื่อผู้แต่ง: 
ไพโรจน์ พัฒนเพ็ญ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ
ปีการศึกษา: 
2553