Civil Engineering CMU

ชีวอนามัย

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การบริหารจัดการโครงการก่อสร้างด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย

Construction Project Management in Health and Safety
ชื่อผู้แต่ง: 
นิกร วีระนิติกุล
ชื่อผู้แต่ง: 
นิติกร ออมสิน
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ไพศาล จั่วทอง
ปีการศึกษา: 
2554