Civil Engineering CMU

การโก่งเดาะ

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

พฤติกรรมการโก่งเดาะของเสาหน้าตัดบางรูปรางน้ำเสริมขอบภายใต้แรงอัด

Buckling Behavior of Light Lip Channel Section Column Under Compressive Load
ชื่อผู้แต่ง: 
สุรศักดิ์ นิยมพานิชพัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. นิพนธ์ รัตนาวังเจริญ
ปีการศึกษา: 
2544

พฤติกรรมการโก่งเดาะของเสาเหล็กจัตุรัสกลวงบรรจุคอนกรีต

Buckling Behavior of Concrete Filled Square Steel Columns
ชื่อผู้แต่ง: 
ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ.ดร. อภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย
ปีการศึกษา: 
2545