Civil Engineering CMU

สนามบินนานาชาติเชียงใหม่

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การออกแบบระบบระบายน้ำฝนของสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เพื่อรองรับน้ำจากพื้นที่ภายนอก

ชื่อผู้แต่ง: 
นายสมพงษ์ ชำนาญ
ชื่อผู้แต่ง: 
นายโอภาส สาธิตพัฒนศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ. ชูโชค อายุพงศ์
ปีการศึกษา: 
2553