Civil Engineering CMU

คาร์บอนไดออกไซด์

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การวิเคราะห์ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการจราจรในเขตเมืองเชียงใหม่

An Analysis of Carbon Dioxide from Traffic in Chiang Mai City
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย พร้อมพงศ์ ปะทิ
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ปฤษฎางค์ แววโคกสูง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. บุญส่ง สัตโยภาส
ปีการศึกษา: 
2554