Civil Engineering CMU

นักท่องเที่ยว

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การศึกษาลักษณะการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่

Transportation Characteristics of Foreigner Tourists in Chiang Mai
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย พิชญ์ บุญญะศานต์
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย สุภรุจ สุรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์
ปีการศึกษา: 
2553