Civil Engineering CMU

การกระจัด

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การวิเคราะห์ภาพถ่าย การหาการกระจัดของจุดและความเครียดบนผิวคานคอนกรีตเสริมเหล็ก

Image Analysis for Nodal Displacement and Strain 0n Reinforce Concrete Beam Surface
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาววันทนา จันทราช
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวอัจฉราพรรณ วงศ์เปี้ยจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ปิติวัฒน์ วัฒนชัย
ปีการศึกษา: 
2554