Civil Engineering CMU

เสาเหล็กรีดเย็น

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

กำลังรับน้ำหนักเสาเหล็กรีดเย็น

Capacity of cold-formed steel columns
ชื่อผู้แต่ง: 
นายกิตติชัย โพธิ์เส็ง
ชื่อผู้แต่ง: 
นายชัยมงคล ขัดผาบ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ
ปีการศึกษา: 
2554