Civil Engineering CMU

เครื่องขับลม

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การวัดการตอบสนองทางพลวัตของระบบจำลองโครงสร้างแกนเดียวโดยเครื่องขับลม

Dynamic Response Measurement of Single Degree of Freedom Model by Pneumatic Actuator
ชื่อผู้แต่ง: 
นายถิรวุฒิ ชุ่มเย็น
ชื่อผู้แต่ง: 
นายอนุชา หมื่นเที่ยง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ธนวัช โพคะรัตน์ศิริ
ปีการศึกษา: 
2554