Civil Engineering CMU

รถไฟฟ้าความเร็วสูง

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การวิเคราะห์สัดส่วนผู้เดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงระหว่างเชียงใหม่-กรุงเทพฯ

High Speed Train Passenger Mode Share Between Chiang Mai - Bangkok
ชื่อผู้แต่ง: 
นายณัฐพงศ์ สันธิ
ชื่อผู้แต่ง: 
นายธนสิทธิ์ แสงปุก
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. บุญส่ง สัตโยภาส
ปีการศึกษา: 
2554