Civil Engineering CMU

หมุดหลักฐาน

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การวางหมุดหลักฐานทางดิ่งในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2)

vertical Control Survey in Chiang Mai University (2)
ชื่อผู้แต่ง: 
นายจักรพันธ์ กันทาทิพย์
ชื่อผู้แต่ง: 
นายซีดิก มูซอ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ. สันติพงศ์ วิถียภัณฑ์
ปีการศึกษา: 
2554

หมุดหลักฐานทางดิ่งภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1)

Vertical control survey in Chiang Mai University (1)
ชื่อผู้แต่ง: 
นายจตุรวิทย์ มั่นชา
ชื่อผู้แต่ง: 
นายสนธิ เศวตเศรนี
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ. สันติพงศ์ วิถียภัณฑ์
ปีการศึกษา: 
2554