Civil Engineering CMU

การให้บริการ

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การวิเคราะห์ระดับการให้บริการบนถนนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

(Level of Service Analysis for Urban Streets in Chiang Mai Municipality
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ปรินทร์ ปัญศิริ
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย วิชญะ ส่องแสง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์
ปีการศึกษา: 
2554