Civil Engineering CMU

กำแพงคอนกรีต

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ผลของความหนาของปูนก่อต่อกำลังรับน้ำหนักของผนังอิฐสามัญ

The Effect of mortar thickness on the strength of common brick panels
ชื่อผู้แต่ง: 
ภัทร นพปฎล
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. อนุสรณ์ อินทรังษี
ปีการศึกษา: 
2548

ผลของปูนกรอกต่อพฤติกรรมของกำแพงคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนักบรรทุกกระทำเป็นจุด

The Effects of Grout on the Behavior of Concrete Block Walls Under Concentrated Load
ชื่อผู้แต่ง: 
ปรีดา ไชยมหาวัน
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. อนุสรณ์ อินทรังษี
ปีการศึกษา: 
2544