Civil Engineering CMU

โครงสร้างเสริมกำลัง

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

กำลังรับแรงดึงของไม้ไผ่ที่รักษาคุณภาพ เพื่อใช้เป็นโครงสร้างเสริมกำลัง

Tensile Strength of Treated Bamboo Rod for Reinforcement
ชื่อผู้แต่ง: 
นายจิรวัฒน์ เลิศทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ธนวัช โพคะรัตน์ศิริ
ปีการศึกษา: 
2554