Civil Engineering CMU

การบริหาร

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การบริหารจัดการวัสดุคงคลังในงานก่อสร้าง

ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ณัฐชาติ ธีรสุวิภากร
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ปฏิพัทธ์ กัณหา
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย อาศุธนุส สุดใจ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ไพศาล จั่วทอง
ปีการศึกษา: 
2554