Civil Engineering CMU

Tekla

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

กรณีศึกษา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยงาน การทำรายละเอียดการก่อสร้างอาคาร

Computer Application for Shop Drawing in Building Construction
ชื่อผู้แต่ง: 
ธนสิน ศรีเจริญศิริกุล
ชื่อผู้แต่ง: 
ปรีญาภรณ์ เลาโว้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ธนวัช โพคะรัตน์ศิริ
ปีการศึกษา: 
2554