Civil Engineering CMU

การออกแบบเชิงเรขาคณิต

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การศึกษาออกแบบรูปทรงทางเรขาคณิตทางหลวงโดยโปรแกรมแลนด์เดสก์ทอป

A Study on Geometric Design of Highway using The Land Desktop Software
ชื่อผู้แต่ง: 
นายธนิษฐ์ ถิ่นสุข
ชื่อผู้แต่ง: 
นายธีรพงษ์ ปินตาปิน
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. บุญส่ง สัตโยภาส
ปีการศึกษา: 
2554