Civil Engineering CMU

ค่าคูนเซลสแตบ

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคูนเซลสแตบและค่ากำลังสำหรับดินเหนียวแข็งเชียงใหม่

Relationship Between Kunzelstab Number and Unconfined Compressive Strength for Stiff Chiang Mai Clay
ชื่อผู้แต่ง: 
นายปณชัย จันเจียวใช้
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ชิตชัย อนันตเศรษฐ์
ปีการศึกษา: 
2555

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าคูนเซลสแตบและค่าเอสพีทีสำหรับดินเหนียวแข็งเชียงใหม่

Relationship Between Kunzelstab Number and SPT Number for Stiff Chiang Mai Clay
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ธนต อ่อนอุระ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ชิตชัย อนันตเศรษฐ์
ปีการศึกษา: 
2555