Civil Engineering CMU

ทางเท้า

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การประเมินความสะดวกของทางเท้า ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Walkability Assesment in Chiang Mai University
ชื่อผู้แต่ง: 
นายธนเทพ ชัยบุญเรือง
ชื่อผู้แต่ง: 
นายธนากร ปัญญาจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์
ปีการศึกษา: 
2555