Civil Engineering CMU

CIPP MODEL

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การประเมินโครงการก่อสร้างทางหลวงโดยใช้ทฤษฎี CIPP MODEL พร้อมทั้งใช้ EIA ในการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการ

The Evaluation of Highway Construction Project Using CIPP Model Theory with EIA
ชื่อผู้แต่ง: 
ศุภวิชญ์ อินทร์ทอง
ชื่อผู้แต่ง: 
อภิเดช สกุลณียา
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ไพศาล จั่วทอง
ปีการศึกษา: 
2555
คำสำคัญ:

การประเมินโครงการก่อสร้างโดยใช้ทฤษฎี CIPP MODEL

Construction Project Assessment by CIPP MODEL THEORY
ชื่อผู้แต่ง: 
เกริกชัย ศิริวาท
ชื่อผู้แต่ง: 
ไกรสร อุดสม
ชื่อผู้แต่ง: 
คทาวุฒิ ถานะวุฒิพงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ไพศาล จั่วทอง
ปีการศึกษา: 
2554