Civil Engineering CMU

เสาคอนกรีต

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การวิเคราะห์การเสริมกำลังจุดต่อโครงสร้างคาน-เสาคอนกรีต รับแรงแผ่นดินไหว

Analysis on Beam- Column Joint Strengthening for Seismic Resistance
ชื่อผู้แต่ง: 
นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์
ชื่อผู้แต่ง: 
นายเอกพล แสงโชติ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ
ปีการศึกษา: 
2555

การทดสอบจุดต่อคาน-เสาคอนกรีตสำเร็จรูปรับแรงสลับทิศ

Tests on Precast Concrete Connections Under Cyclic Loading
ชื่อผู้แต่ง: 
นายดนุสรณ์ น้อยทอง
ชื่อผู้แต่ง: 
นายนพพร ติมัน
ชื่อผู้แต่ง: 
นายอุกฤษฏ์ สิริโสภณพณิช
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ
ปีการศึกษา: 
2555
คำสำคัญ: