Civil Engineering CMU

พื้นที่จอดรถ

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การศึกษาการใช้พื้นที่จอดรถในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Parking Study in Chiang Mai University
ชื่อผู้แต่ง: 
นายอนิรุทธ์ กาวี
ชื่อผู้แต่ง: 
นายอีซามุ อีเดะ
ชื่อผู้แต่ง: 
นายอุกฤษฏ์ ไชยนุรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. อรรถวิทย์ อุปโยคิน
ปีการศึกษา: 
2555