Civil Engineering CMU

ดินถม

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

พฤติกรรมของคันดินถมเสริมแรงด้วยโครงตาข่ายเส้นใยปอที่ ก่อสร้างบนดินอ่อน โดยใช้วิธีไฟไนท์อิลิเมนต์

Behavior of Kenaf LLGs Geogrid Constructed on Soft Ground Area by Finite Element Method
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวธารหทัย มาลัยศิลป์
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวพรรษชล ซื่อประสิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์
ปีการศึกษา: 
2555