Civil Engineering CMU

คูเมือง

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การศึกษาการใช้พื้นที่จอดรถบริเวณขอบถนนสายหลักในคูเมืองเชียงใหม่ช่วงเวลาเร่งด่วนเย็น

Curb Parking Studying in Chiang Mai Old Town During Evening Peak
ชื่อผู้แต่ง: 
นายภาณุพงศ์ วงค์ไชย
ชื่อผู้แต่ง: 
นายภานุพงศ์ ศิริวัฒนกุล
ชื่อผู้แต่ง: 
นายอุดม ไชยถา
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. อรรถวิทย์ อุปโยคิน
ปีการศึกษา: 
2555
คำสำคัญ:

การศึกษาการใช้พื้นที่จอดรถบริเวณขอบถนนสายหลักในคูเมืองเชียงใหม่ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า

Curb Parking Studying In Chiang Mai Old Town During Morning Peak
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย จักรพงษ์ ปงรังษี
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ณัฐวุฒิ จิตขาว
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ชินภัทร หิมพานต์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. อรรถวิทย์ อุปโยคิน
ปีการศึกษา: 
2555
คำสำคัญ: