Civil Engineering CMU

กรอกคอนกรีต

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

กำลังรับแรงตามแนวแกนสลับทิศของเสาเหล็กกลวงกรอกคอนกรีตยาวปานกลาง

Axially Cyclic Capacity of Intermediate Hollow Steel Columns
ชื่อผู้แต่ง: 
นายเทพศักดิ์ เมฆประมวล
ชื่อผู้แต่ง: 
นายบรรณรต จรบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ
ปีการศึกษา: 
2555