Civil Engineering CMU

ค่า ซี.บี.อาร์. ของดินบดอัด

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ค่า ซี.บี.อาร์. ของดินบดอัดในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

C.B.R. of Compaction Soil in Chiang Mai University
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวกิ่งกาญจน์ เมืองทรัพย์
ชื่อผู้แต่ง: 
นายภัทรสถิตย์ วันแต่ง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ชิตชัย อนันตเศรษฐ์
ปีการศึกษา: 
2555