Civil Engineering CMU

แบบจำลองคลื่นน้ำ

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การทำแบบจำลองคลื่นน้ำ เพื่อการวัดทางพลวัตของโครงสร้าง

Wave Simulation for Dynamic Response of Structure by Pneumatic Actuator
ชื่อผู้แต่ง: 
นายวิชชานนท์ กลั่นเรืองแสง
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวสิริพร ทองแจ้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ธนวัช โพคะรัตน์ศิริ
ปีการศึกษา: 
2555