Civil Engineering CMU

วิธีไฟไนท์อีลิเมนต์

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การวิเคราะห์เสถียรภาพของเขื่อนดินขนาดใหญ่โดยวิธีไฟไนท์อีลิเมนต์

Stability Analysis of Earth Dam by Finite Element Method
ชื่อผู้แต่ง: 
นายวัชราวุธ อุดมเกษตรคีรี
ชื่อผู้แต่ง: 
นายณุตะพงษ์ ฮีราโน
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. อนิรุทธ์ ธงไชย
ปีการศึกษา: 
2555