Civil Engineering CMU

ที่พักอาศัยในเชียงใหม่

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ข้อมูลที่พักอาศัยในเชียงใหม่เพื่อการประเมินความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหว

Low-rise Residential Building Data in Chiang Mai for Earthquake Risk Assessment.
ชื่อผู้แต่ง: 
นายวรัตถ์ชัย ลีนุวงศ์พันธ์
ชื่อผู้แต่ง: 
นายวีระ วงค์ไฝ
ชื่อผู้แต่ง: 
นายศรายุทธ ขันซ้าย
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ
ปีการศึกษา: 
2556