Civil Engineering CMU

วิธี Time Impact Analysis

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การวิเคราะห์ความล่าช้าในงานก่อสร้าง โดยวิธีวิเคราะห์แผนงาน Time Impact Analysis

Construction Delay Analysis Using Time Impact Analysis Method
ชื่อผู้แต่ง: 
นายพลสัณห์ ช่างเหล็ก
ชื่อผู้แต่ง: 
นายพัทธ์ปพน พิริยะชญานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. อุดม ฉัตรศิริกุล
ปีการศึกษา: 
2555