Civil Engineering CMU

ทราย

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การปรับปรุงคุณภาพดินด้วยเสาดินซีเมนต์ สำหรับดินเหนียวและทรายปนดินเหนียว

Soil Improvement by Soil Cement Column for Clays and Clayey Sand
ชื่อผู้แต่ง: 
วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ชิตชัย อนันตเศรษฐ์
ปีการศึกษา: 
2546

ผลของขนาดและปริมาณของทรายต่อการเกิดผลึกแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตและคุณสมบัติทางกลของคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ

Effect of Particle Size and Quantity of Sand on Crystallization of Calcium Silicate Hydrate and Mechanical Properties of Autoclaved Aerated Concrete
ชื่อผู้แต่ง: 
กมลศิษฏ์ หอสุวรรณจิตร
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ
ปีการศึกษา: 
2551