Civil Engineering CMU

ที่พักชุดต้านทานแรงแผ่นดินไหว

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

มาตรฐานสำหรับการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยชุดต้านทานแรงแผ่นดินไหว

Seismic Standard for Construction of Residential Buildings
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวสุดารัตน์ กำเนิดทรัพย์
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวสุทธิลักษณ์ อุมรินทร์
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาวอัจฉรีย์ ธัญญมนูกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ
ปีการศึกษา: 
2556