Civil Engineering CMU

เปรียบเทียบวัสดุปรับสภาพดิน

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การศึกษาเปรียบเทียบวัสดุปรับสภาพดิน เพื่อพัฒนาความทนทานต่อการรับแรงอัดและการรับแรงดัดของอิฐดินดิบ

-
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ก้องเกียรติ แจ่มจำรัส
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย โชติ เจริญสุข
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ณัฐกร ถาชื่น
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ปิติวัฒน์ วัฒนชัย
ปีการศึกษา: 
2555