Civil Engineering CMU

กำแพงคอนกรีตบล็อก

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การวิเคราะห์ผลของคานเอ็นต่อพฤติกรรมของกำแพงคอนกรีตบล็อก ภายใต้น้ำหนักบรรทุกสม่ำเสมอ โดยวิธีไฟไนท์อิลลิเมนต์

The Analysis of the Effect of Bond Beam on the Behavior of Masonry Walls Subjected to Uniform Load by the Finite Element Method
ชื่อผู้แต่ง: 
สนธยา ทองอรุณศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. อนุสรณ์ อินทรังษี
ปีการศึกษา: 
2544

ผลของการยึดรั้งที่ขอบในระนาบ ต่อพฤติกรรมของกำแพงคอนกรีตบล็อก ภายใต้น้ำหนักบรรทุกแผ่สม่ำเสมอ

The Effect of In-Plane Edge Restraint on the Behavior of Concrete Block Walls Under Uniform Load
ชื่อผู้แต่ง: 
ภัคพงษ์ ธเนศพิพัฒ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. อนุสรณ์ อินทรังษี
ปีการศึกษา: 
2546