Civil Engineering CMU

การจอดรถ

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การศึกษาการใช้พื้นที่จอดรถแบบจอดนอกถนนในเขตเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่

OFF – STREET PARKING STUDYING IN CHIANG MAI OLD TOWN
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย ณัฐพล บุดดา
ชื่อผู้แต่ง: 
นางสาว เบญจรัชต์ บุญธิฟอง
ชื่อผู้แต่ง: 
นาย อดิพงศ์ ขัดเปา
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์
ปีการศึกษา: 
2556