Civil Engineering CMU

อาคารเขียว

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การประเมินวัฏจักรชีวิตของอาคารผ่านแบบจำลองสารสนเทศอาคารสำหรับอาคารอยู่อาศัยรวม

Life Cycle Assessment via Building Information Modeling for Common Housing Building
ชื่อผู้แต่ง: 
จิตรลดา ขจรเดชากุล
ชื่อผู้แต่ง: 
ณัฐนารี โนจากูล
ชื่อผู้แต่ง: 
เทวิษฎ์ ขันติอยู่
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ
ปีการศึกษา: 
2562

การประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารในการวิเคราะห์อาคาร อ้างอิงตามมาตรฐานอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา

Building Information Modeling Analysis of USA Green Building Standards
ชื่อผู้แต่ง: 
ประกฤษฎิ์ แก้วโก
ชื่อผู้แต่ง: 
อธิคุณ งามเมือง
ชื่อผู้แต่ง: 
ศุภิสรา อุ่นวงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ
ปีการศึกษา: 
2560