Civil Engineering CMU

วิศวกรหญิง

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

บทบาทหน้าที่ของวิศวกรโยธาหญิง

Role of Women in Civil Engineering
ชื่อผู้แต่ง: 
พงศ์พล สาหร่าย
ชื่อผู้แต่ง: 
วาสิตา ภู่พิสิฐ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ
ปีการศึกษา: 
2558