Civil Engineering CMU

น้ำ

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

Guideline in management the increasing efficiency of water resources in Chao
ชื่อผู้แต่ง: 
เลิศสกุล จักรกฤษณ์
ชื่อผู้แต่ง: 
วงศกร มูลอ้าย
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ชัยธวัช เสาวพนธ์
ปีการศึกษา: 
2553
คำสำคัญ:

ปัญหาการเปลี่ยนแนวลำน้ำและน้ำเน่าเสียของคลองแม่ข่า

The Directional Change and Waste Water Problem in Mae Kha River
ชื่อผู้แต่ง: 
เทเวศ พงศ์พัฒนาวุฒิ
ชื่อผู้แต่ง: 
ฤทธิพล วงค์ปันง้าว
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ชัยธวัช เสาวพนธ์
ปีการศึกษา: 
2553
คำสำคัญ:

การสังเคราะห์ข้อมูลอัตราการไหลเป็นรายปีและรายเดือนของแม่น้ำในภาคเหนือของประเทศไทย

Stochastic Generation of Annual and Monthly Streamflow in Northern Thailand
ชื่อผู้แต่ง: 
สำรวย สวัสดิ์ชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. ยงยุทธ สุขวนาชัยกุล
ปีการศึกษา: 
2544

การสังเคราะห์ข้อมูลน้ำท่ารายวันโดยใช้คุณสมบัติรีเซสชันของไฮโดรกราฟ

Daily Streamflow Simulation Using Recession Characteristics of Hydrograph
ชื่อผู้แต่ง: 
นฤมล ดุษฎีพฤฒิพันธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. ยงยุทธ สุขวนาชัยกุล
ปีการศึกษา: 
2546
คำสำคัญ:

คุณสมบัติทางสถิติของลำน้ำในภาคเหนือของประเทศไทย

Statistical Characteristics of Streams in Northern Thailand
ชื่อผู้แต่ง: 
ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. ยงยุทธ สุขวนาชัยกุล
ปีการศึกษา: 
2545