Civil Engineering CMU

ข้อมูลสำหรับ นักศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี

รายละเอียด หลักสูตร สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และผู้สนใจศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท

รายละเอียด หลักสูตร สำหรับนักศึกษาปริญญาโท และผู้สนใจศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอก

รายละเอียด หลักสูตร สำหรับนักศึกษาปริญญาโท และผู้สนใจศึกษา

ทุนการศึกษา

รายละเอียดทุนการศึกษาจากทางมหาวิทยาลัย และแหล่งทุนภายนอกอื่นๆ

ชมรมนักศึกษา

ชมรมและกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ในช่วงระหว่างเข้าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย

ชีวิตในเชียงใหม่

รายละเอียดทั่วไป สำหรับผู้สนใจมาเรียนในเมืองเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยน ระหว่างภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยอื่นรวมถึงมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ขั้นตอนการทำปริญญานิพนธ์ (โปรเจ็กต์)

รายละเอียดการทำปริญญานิพนธ์ หรือที่เรียกติดปากว่าโปรเจ็กต์ ตั้งแต่เลือกหัวข้อ จนถึงการนำเสนอ