Civil Engineering CMU

โครงการแลกเปลี่ยน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้เป็นส่วนร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยอื่นทั่วโลก อาทิเช่น

  • มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ (ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ)  ประเทศลาว
  • Institut Français de Mécanique Avancée (IFMA) ประเทศฝรั่งเศส

โดยทางมหาวิทยาลัยจะมีการส่งนักศึกษาไปศึกษา และทดลองฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งความรู้ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่ต่างออกไป เพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตสำหรับตัวนักศึกษา

สำหรับรายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยนปัจจุบันสามารถดูได้ที่ รายชื่อนักศึกษา