Civil Engineering CMU

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา เป็นเงินที่มอบให้ในกับนักศึกษาที่มีความสนใจ โดยมีผลการเรียนดี โดยจะถูกคัดเลือกจากทางหน่วยงาน ในทุกระดับทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก โดยทุนการศึกษาจะเป็นลักษณะของทุนให้เปล่า โดยนอกจากนี้ภาควิชาวิศวกรรมโยธายังมีการให้โอกาสนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ได้ทำงานเป็น ผู้ช่วยสอน (TA) หรือผู้ช่วยวิจัย (RA) โดยมีค่าตอบแทนให้ระหว่างภาคการศึกษา ทุนที่มีการให้ทุกปี ได้แก่

  • ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ที่มีเกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.5
  • ทุนศึกษาต่อเนื่อง สำหรับนักศึกษา ป.โท ที่จบการศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในคณะวิศวกรรมศาสตร์

หากนักศึกษาสนใจทุนการศึกษาลองสอบถามรายละเอียดทุนกับทางภาควิชา หรือ ติดตามจากทางข่าวประกาศภาควิชาวิศวกรรมโยธา

นอกจากนี้แหล่งข้อมูลที่จะหาข้อมูลเรื่องทุนการศึกษาอื่นเช่น