Civil Engineering CMU

โครงการบ้านจัดสรร

การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่

A Feasibility Study for a Housing Project in Chiang Mai
ชื่อผู้แต่ง: 
นายเกรียงไกร ดวงตาเสือ
ชื่อผู้แต่ง: 
นายคมศักดิ์ มาไว
ชื่อผู้แต่ง: 
นายยุทธนา โปทากาศ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ
ปีการศึกษา: 
2554