Civil Engineering CMU

ไอโฟน

การสร้างโปรแกรมประยุกต์เพื่อการตรวจสอบงานก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม สำหรับไอโฟน

Constructive Inspecting Application For iPhone
ชื่อผู้แต่ง: 
นายกฤษณะ อินทร์ไทย
ชื่อผู้แต่ง: 
นายนิสสรณ์ พลภาณุมาศ
ชื่อผู้แต่ง: 
นายศิริวสุ ไชยจินดา
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ
ปีการศึกษา: 
2555