Civil Engineering CMU

แรงแผ่นดินไหว

การวิเคราะห์การเสริมกำลังจุดต่อโครงสร้างคาน-เสาคอนกรีต รับแรงแผ่นดินไหว

Analysis on Beam- Column Joint Strengthening for Seismic Resistance
ชื่อผู้แต่ง: 
นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์
ชื่อผู้แต่ง: 
นายเอกพล แสงโชติ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
รศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ
ปีการศึกษา: 
2555