Civil Engineering CMU

ไฟจราจร

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสัญญาณไฟจราจรแบบประสานสัมพันธ์

Design and Analysis for Traffic Signal Coordination System
ชื่อผู้แต่ง: 
รัชพงศ์ แจ่มสุวรรณกุล
ชื่อผู้แต่ง: 
อรรถพล ศิริวัฒนกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
ผศ.ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์
ปีการศึกษา: 
2555
คำสำคัญ: